Programové pilíře

Přívětivá radnice pro občany a živnostníky

 • Chceme starostu, který svou práci bere jako službu občanům na prvním místě, proto zavedeme tzv. starostovské dny, kdy bude starosta na radnici k dispozici občanům.
 • Zavedeme službu výjezdního úředníka pro ty občany, kteří nemohou např. ze zdravotních důvodů osobně či elektronicky komunikovat s radnicí.
 • Chceme profesionální stavební úřad, který zlepší svou čin- nost.
 • Podpoříme, aby občané co nejvíce svých záležitostí a problémů mohli vyřídit na Internetu, pokud nechtějí vyřizovat své záležitosti osobně na úřadě.
 • Radnice bude přistupovat ke všem občanům a podnikatelům stejně.
 • Zpřehledníme internetové stránky Města, aby občan našel, co potřebuje.
 • Prodloužíme úřední hodiny Městského úřadu jeden den v týdnu do 18 hodin.
 • Zrušíme poplatek za parkování před Městským úřadem.
 • Zveřejníme zápisy ze zasedání všech orgánů Města.
 • Chceme zavést nahrávání a přenosy ze zasedání zastupitelstva a uveřejnit je na internetových stránkách Města.

Odpovědné hospodaření a konec zadlužování

 • Chceme omezit výdaje v podobě nesmyslných projektů a bobtnání úřadu.
 • Jsme zastánci štíhlého úřadu.
 • Jsme proti zbytečně provozně drahým projektům. Nedopus- tíme v budoucnu, aby se realizoval další projekt, který bude provozně velmi zatěžovat městský rozpočet, tak jako je to v případě interaktivního muzea (Švýcárna), na který Město ročně doplácí přes 750.000,- Kč dle závěrečného účtu za rok 2017.
 • Provedeme organizační a personální audit Městského úřadu Slatiňany za účelem snížení nákladů, a popřípadě vypsání nových výběrových řízení na vedoucí pozice úřadu.
 • Zpřehledníme proces zadávání veřejných zakázek a jeho průběh zveřejníme na Internetu.
 • Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti.
 • Prosadíme systém rozklikávacího rozpočtu, který úspěšně funguje v některých českých městech. Chceme, aby občané měli možnost vidět, jak s jejich penězi nakládá radnice.

Zkušenost a profesionalita v nakládání s odpady

 • Budeme usilovat o zrušení poplatků za komunální odpad pro děti do 15-ti let a důchodce nad 75 let.
 • Zavedeme opět týdenní svoz odpadů alespoň v době letního času, nebo dáme možnost samotným občanům, aby se rozhodli podle svých potřeb, a odstupňujeme tak výši poplatků.
 • Budeme následovat dobrých příkladů z podobně velkých obcí.

Lepší péče o veřejná prostranství

 • Samozřejmostí se stanou opravené a čisté chodníky, udržovaná zeleň ve všech městských i místních částech, uklizený hřbitov a o další městská prostranství se budeme starat ve prospěch občanů a Slatiňan.
 • Zefektivníme činnost odboru Údržba města.
 • Zajistíme větší počet odpadkových košů pro běžný odpad i pro psí exkrementy.
 • Sjednotíme zeleň a květinovou výzdobu města.
 • Efektivně zpomalíme dopravu na hlavních ulicích města.
 • Zajistíme úpravu kruhového objezdu tak, aby symbolizoval Slatiňany.

Promyšlené investice, školství a sport

 • Investice do zázemí a vybavení základní školy, mateřské školy a ZUŠ jsou pro nás investice do našich dětí.
 • Zkrátíme uzavření MŠ o letních prázdninách na čtrnáct dní.
 • Budeme podporovat řešení kapacit MŠ, ZŠ a ZUŠ s ohledem na místní demografický vývoj.
 • Znovu posoudíme využitelnost a ekonomickou náročnost provozu navrhovaného projektu revitalizace Kabeláčova mlýna.
 • Provoz plovárny chceme otevřít podle počasí, a ne podle pevně stanoveného data v kalendáři.
 • Budeme prosazovat, aby důležité investiční záměry starosta projednával s občany přímo v jednotlivých místních částech města.

Bezpečnost, zdraví a soužití generací

 • Podpoříme vytvoření denního stacionáře pro méně soběstačné seniory.
 • Podpoříme zájmové aktivity pro seniory společně s Domem pečovatelské služby.
 • Budeme usilovat o větší bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích města.
 • Zlepšíme stav chodníků v zimním období, kdy hlavně starším lidem hrozí nebezpečí úrazu.
 • Budeme aktivně spolupracovat s představiteli města Chrudim a krajem při jednáních o zachování stejného rozsahu zdravotní péče v chrudimské nemocnici.

Slatiňany jako atraktivní město pro občany i turisty

 • Vytvoříme jednotný turistický propagační portál, který bude součástí webových stránek Města.
 • Chceme založit tradici regionálního festivalu a nabídnout Slatiňany návštěvníkům jako město moderní i tradiční.
 • Budeme jednat o propojení aktivit zámku, hřebčína a Města.
Vážení a milí spoluobčané,
přijďte k volbám a pomozte nám prosadit změnu po 12 letech!!!